top of page

Консулски съобщения

Условия за плащане на консулските услуги

   Уведомяваме, че от 01 януари 2019 г. заплащането на всички консулски услуги ще се извършва предимно чрез ПОС терминалното устройство в консулската служба към посолството. Плащания в брой ще бъдат приемани само при изключителни случаи.

 

 

   Si informa che dal 1 gennaio 2019 il pagamento dei servizi consolari sara` effettuato tramite il terminale POS allo sportello dell’ufficio consolare. Pagamenti in contanti saranno accettati in casi eccezionali.

Приемане на Закон № 132 от 1 декември 2018 г.

   Във връзка с публикуването на 3.12.2018г. в ДВ на Италия, бр. 281, за приемане на Закон № 132 от 1 декември 2018г., с който се трансформира в закон приетият на 04.10.2018г. Декрет № 113, с който се въвеждат нови спешни правила в областта на международната сигурност и миграцията, обществената сигурност, въвеждат се нови мерки във връзка с организацията на дейността на МВР на Италия и Държавната Агенция за стопанисване и управление на имотите конфискувани в полза на държавата, придобити от незаконна дейност и организирана престъпност.

   Посоченият закон въвежда допълнителни разпоредби на чл. 93 и 132 от  Пътния кодекс на Италия, а именно:

- приети са и публикувани /в сила от 04.12.2018г./ чл. 93, ал. 1 -bis  и 93, ал.1 -ter на пътния кодекс, с които се въвеждат сериозни ограничения на движението на територията на Италия на МПС с регистрация по произход в държава членка на ЕС или държави членки на Шенген.  

   Въведените нови текстове на закона гласят следното:

1-bis – Освен в предвидените в ал. 1 –ter случаи се забранява на граждани, които имат постоянна адресна регистрация повече от 60 дни в Италия да управляват МПС с чужда регистрация.

1 – ter В случай, че ползването на МПС е предоставено с договор за лизинг, наем без водач, сключен от търговско дружество, учредено в държава член на ЕС или Европейското икономическо пространство, което няма установено представителство, адрес или филиал в Италия, както и в случаите, в които МПС е предоставено за безвъзмездно ползване на субект с постоянна адресна регистрация в Италия, по силата на възникнало трудово правоотношение или договор за сътрудничество с търговско дружество, учредено в държава член на ЕС или Европейското икономическо пространство, което няма установено представителство, адрес или филиал в Италия и в изпълнение на европейските митнически разпоредби на борда на МПС е необходимо задължителното наличие на документ, подписан от собственика на МПС, с който се удостоверяват по безспорен начин – основанието и срока за предоставяне на МПС.

   За неспазването на горепосочените изменения е предвидено налагането на  кумулативни административни санкции- глоба в размер от 712 евро до 2 848 евро и спиране от движение на МПС за срок до 180 дни. Ако в рамките на определения срок за спиране от движение на МПС, заинтересоването лице не извърши регистриране на МПС в Италия или не поиска издаването на разрешение за напускане на Италия, то МПС се конфискува.

Aнкетно проучване относно причините за емиграция

Уважаеми сънародници,

 

Информираме, че Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките провежда анкетно проучване относно причините за емиграция.

Изследването има за цел да направи анализ на причините за емиграция за различните български общности, очертаване на моделите на адаптация, както и генериране на идеи за нови политики от страна на българската държава, насочени към хората, които живеят извън страната.

В случай на проявен интерес може да участвате в проучването, което е анонимно на предоставения линк: https://kwiksurveys.com/s/TcZzIv3c#!/0

27.10.2014г.

Публикация в сайта на италианското Министерство на инфраструктурата и транспорта по повод на промени в закона, регулиращ признаването и валидността на шофьорските книжки, издадени в страните членки на Европейския съюз.

 

*следва приложение 1. от 2 стр.

Информация относно шофиране със свидетелство за правоуправление на МПС, издадено в България на територията на Италия

Please reload

bottom of page