Информираме Ви, че на Интернет страницата на Централната избирателна комисия е активирана възможността за електронно подаване на заявления за гласуване извън страната. Заявлението е достъпно на следния адрес:

https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/submit

 

Потвърдените заявления на граждани, заявили желание да гласуват извън страната, са публикувани на следния адрес:

https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/registered

 

Информацията е структурирана по държави и дава възможност за справка за заявените места за гласуване и броя на гражданите, желаещи да гласуват по отделните места. Поетапно от страна на ЦИК се въвеждат и получените от дипломатически/консулски представителства заявления на хартиен носител, като до името на заявителя е изписано „(ДКП)“.

Непотвърдените заявления са публикувани на следния адрес (подредени по азбучен ред, заедно с констатираните несъответствия):

https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/not_registered

 

 

11.02.2021 г.

Посолство на Република България в Рим

ЦИК одобри образец на заявление за гласуване извън страната, което можете да изтеглите тук:

 

Заявлението се подписва саморъчно от заявителя и се подава не по-късно от 25 дни преди изборния ден – 09.03.2021 г.

 

Подаването на заявлението става лично или чрез писмо по пощата до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

 

Може да бъде изпратено и електронно заявление през интернет страницата на ЦИК, по ред, определен от комисията.

 

Изпратеното по електронна поща сканирано заявление не се счита за заявление „изпратено по пощата чрез писмо“ по смисъла на чл. 16, ал. 1, изр. 1 от ИК.

 

В случай че не са подали заявление за гласуване извън страната по горепосочените начини, българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, в деня на изборите могат да направят това в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като попълнят декларация пред СИК по образец.

 

По-подробна информация можете да намерите на официалната страница на ЦИК: www.cik.bg.

 

 

Посолство на Република България в Рим

28.01.2021 г.

На 4 април 2021 г. ще се произведат избори за Народно събрание на Република България. Народното събрание се състои от 240 народни представители. Българските граждани, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., следва да заявят своето желание чрез подаване на заявление за гласуване извън страната по един от следните два начина:

 

- в писмена форма пред дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. Това става чрез писмено заявление по образец, утвърдено от Централната избирателна комисия, не по-късно от 25 дни преди изборния ден (т.е. не по-късно от 9 март 2021 г.), подписано собственоръчно и подадено лично, или чрез писмо до съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

 

В случай че не са подали заявление за гласуване извън страната по горепосочените начини, българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, в деня на изборите могат да направят това в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като попълнят декларация пред СИК по образец.

 

Българските граждани, които са подали заявление за гласуване извън страната по посочените начини, в случай че за съответното място бъде разкрита секция за гласуване извън страната, служебно ще бъдат заличени от избирателния списък в страната и не е необходимо да приедприемат други действия.

 

За повече информация за електронното заявление и информация за гласуването извън страната следете официалната интернет страница на Централната избирателна комисия - www.cik.bg, на МВнР - www.mfa.bg, както и сайта на Посолството на Република България в Рим - https://www.amb-bulgaria.it/.

 

Посолство на Република България в Рим

25.01.2021 г.