top of page

Икономика

Защо да инвестирате в България

1) Стабилна политическа среда – България е член на ЕС и НАТО

2) Макроикономическа и финансова стабилност

3) Най-благоприятни данъци в ЕС:

·  10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица

·  10% данък върху личните доходи

·  2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50 работни места

·  2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения

·  възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност

·  5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС)

4) Стратегическа географска позиция като мост между Европа и Азия

 5) Работна ръка:

·  високо квалифицирана, многоезична работна ръка

·  най-конкурентни нива на работна заплата в Европа

·  45 000 български студенти в Европа

6) Най-ниски оперативни разходи в Европа

7) Свободно движение на капитали

8) Стимули за инвестициите клас А и клас Б съгласно Закона за насърчаване на инвестициите:

 • Съкратени срокове за административно обслужване (за клас А и клас Б);

 • Индивидуално административно обслужване (за клас А);

 • Финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура (за клас А или за 2 проекта клас Б в индустриална зона);

 • Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация (само за инвестиции във високотехнологичните дейности или в общините с висока безработица - за клас А и клас Б);

 • Публично-частно партньорство с областите и общините, с организации от академичната общност и др.;

 • Предоставянето на право на ползване или собственост върху недвижими имоти за приоритетните проекти може да става по цени по-ниски от пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка) и с освобождаване от държавни такси при промяна на предназначението на земята.

 • Възможност за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 50 % от разходите за инвестиции в образование и научни изследвания и до 10 % от разходите за инвестиции в преработващата промишленост.

9) Възможност за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти от граждани на ЕС Договора за присъединяване на България към ЕС /от 2014 г. отпаднат всички ограничения за придобиване на земя от граждани на ЕС/.

10) Присъствие на италианския банков сектор в България – Unicredit Bulbank e най-голямата банка в България с активи над 12 млрд. лева към края на декември 2012 г.  

Сектори на българската икономика с потенциал за привличане на италиански инвестиции

 • Селско стопанство;

 • Хранително-вкусова промишленост;

 • Механика;

 • Металургия;

 • Химическа промишленост;

 • Фармацевтика;

 • Производство на електрическо оборудване;

 • Мебелно производство;

 • Търговия;

 • Недвижими имоти;

 • Финансов сектор;

 • Обществени услуги;

 • Енергетика и енергийна ефективност;

 • Околна среда;

 • Инфраструктура и транспорт – пътна, железопътна и летищна инфраструктура, водни мрежи; модернизация на територията чрез устойчиво управление на водоснабдяването и събирането на отпадъци (вкл. чрез публично-частни партньорства на местно равнище);

 • Информационни и комуникационни технологии;

 • Иновации и технологичен сектор

Please reload

Икономическо сътрудничество

Стокообмен

 

Италия е един от основните търговски партньори на България. За 2013 г. стокообменът между България и Италия възлиза на 3 852 млн. евро, което представлява ръст от 11,6% спрямо 2012 г. Италия заема 3-то място в българския износ след Германия и Турция, както и 3-то място във вноса за България след Русия и Германия.

 

При сравнение на данните за 2013 г. с тези за 2012 г. се наблюдават следните тенденции:

 

- стокообменът отбелязва ръст от 11.6%;

- износът отчита ръст от 9.2%;

- вносът отчита ръст от 14.%.

 

Стокообмен между България и Италия (млн. евро)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водещи стоки в търговията между България и Италия

 

В търговията между България и Италия преобладават стоки от: текстилната и шивашката, кожаро-кожухарската и обувната, химическата, машиностроителната и металургичната промишленост.

 

Водещи стоки в търговията между България и Италия за 2012 г.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиции

 

За периода 1996-2012 г. преките чуждестранни инвестиции на Италия в България възлизат на 1,74 млрд. евро, с което страната се подрежда на 11-то място по обем на инвестициите у нас. През 2012 г. от Италия са инвестирани 51 млн. евро (данни на БНБ).

 

 

 

 

 

 

 

Най-големите италиански инвеститори в България по данни на БАИ:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Туризъм

 

България е страна с богати възможности за лятна и зимна почивка, с древна култура, богата на исторически и културни паметници, с минерални източници и красива природа.

 

От 1997 година насам налице е ежегодно нарастване на броя на италианските граждани, посещаващи страната ни.

 

През 2012 г. италианските граждани посетили България са 104 310 души, което е спад с 1.3% в сравнение с 2011 г., а през 2012 г. българските граждани посетили Италия са 92 868, което е ръст с 112.6% спрямо 2011 г.

bottom of page